ORGANİK TARIM VE ÖZELLİKLERİ

Organik Tarım Nedir?

Ekolojik sistemde yanlış uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları hormonlar ve kimyasal gübrelerin kullanımın yasaklanması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan yararlanmayı tavsiye eden, bütün bunların kapalı bir sistemde oluşmasını öneren, üretimde miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

Organik Tarla Tarımı Nedir?

Basit olarak gübre ve pestisit kullanılmayan bir yetiştirme ortamı içinde yetiştirilen ürünler tarla olarak tanımlanabilir. Dışarıdan müdahale ile herhangi bir genetik değişikliğe uğramış çeşitler organik yetiştiricilikte kullanılmaz.

Bu standarda uygun olarak yetiştirilen nohut bitkilerinden elde edilmiş ve genetik yapısına dışardan herhangi bir müdahale yapılmamış, yani genetik yapısı değiştirilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon ve mikrodalga ışınları ile muamele görmemiş üretim materyalidir. Ekolojik tarımda kullanılacak nohut tohumlarının, oldukları belgelendirilmelidir. Ancak ekolojik tarıma geçiş döneminde, Denetleme Yetkili Kuruluşun kontrolünde diğer tohumlara müsaade edebilir.

Bu standardın amacı; tüketiciye güvenilir ve sağlıklı ürün arzını sağlamak, geçimini nohuttan üreticilere, yeterli kazanç ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, nohut yetiştirilen alanlar ile bunların çevresinde bulunan bitkilere, yararlı organizmalara ve yaban hayatına ait yaşama ortamlarını ve bunlar arasındaki doğal dengeyi korumak ve böylece genetik çeşitliliği muhafaza etmek, nohut üretimini yapılan toprakların uzun süreli verimliliğini temin etmek, geleneksel nohut üretiminde kullanılan kimyasal ilaçların verimliliğini temin etmek, geleneksel nohut üretiminde kullanılan kimyasal ilaçların ve gübrelerin sebep olduğu; tarım topraklarının, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmesini, yetiştirme tekniklerinden kaynaklanan toprak erozyonu ve çevre kirliliğini önlemektedir.

GENEL KURALLAR

-Organik tarla bitkileri üretimi yapılan alanlarda, yüksek enerji tüketen ve çevre kirliliği yaratan hiçbir girdi kullanılmamalıdır.

Geçiş Dönemi

Organik tarla tarımına geçiş dönemi, ekolojik yöntemin başlamasından, ekolojik ürünün belgelendirilmesine kadar geçen dönemi kapsar. Bu dönem tarla ürünleri için genel olarak, tarlanın işlenmesinden itibaren iki yıldır. Ancak geçiş dönemi başlangıcından önce, aşağıdaki uygulamalar yapılmış ise bu geçiş süresi, Denetlemeye Yetkili Kuruluşun izni ile kısaltılabilir.

a)Bakir topraklarda üretim yapılacak olması
b)Geleneksel üretimde, organik tarımda müsaade edilen giderin kullanılmış olası
c) Önceki yıllarda, her hangi bir “ Entegre Mücadele Teknik Talimatına” uygun olarak Entegre Mücadele Programı uygulanmış olması,
d) Kullanılan zirai mücadele ilaçlarının parçalanma sürelerinin çok kısa olması.

e) Toprağın kullanım durumunun biliniyor olması.

Organik tarla bitkileri üretimine geçmek isteyen üreticiler, geçiş programlarında; işletmenin tarihçesi, mevcut durumu, üretilen ürünler, kullanılan bitki besleme malzemeleri, zirai mücadele uygulamaları ve hayvan yetiştiriciliği ile ilgili bir durum tespiti yapar. Buna göre ekolojik tarıma geçiş döneminde yapılacak değişiklikler, bir iş takvimine bağlanır.

Denetleme Yetkili Kuruluşun Yapacağı İşler

Organik tarla bitkileri yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticinin, yazılı başvurusunu alan Denetleme Yetkili Kuruluş, TS 12611 ekinde verilen “Ön Bilgi Formunu”, başvuru sahibine gönderir. Denetleme Yetkili Kuruluşu doldurarak kendisine ulaştırılan bu Ön Bilgi Formunu değerlendirir ve buna göre, “ Geçiş Dönemi Eylem Planı” hazırlayarak, başvuru yapan üreticiye gönderir.

Denetleme Yetkili Kuruluş, hazırladığı Geçiş Dönemi Planında, organik tarla bitkileri üretimi yapılacak tarlanın, daha önceki kullanım durumuna bağla olarak geçiş süresini en fazla iki yıl olarak belirlemesi gerekmektedir. Ancak önceki yıllarda, Madde 2.1.1’de verilen şartlara uygun olarak üretim yapılmış ise Denetleme Yetkili Kuruluş geçiş süresini kısaltabilir.

ÜRETİM ALANININ HAZIRLANMASI

Organik tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılan tarlada bulunan zararlıların, hastalıkların ve yabancı otların mücadelesinde, EK 2’de verilen maddelerin veya yöntemlerin yeterli olmaması halinde, TS12611’in ekinde verilen ve Organik Tarım Yönetmeliğinde müsaade edilen diğer maddeler veya yöntemler de kullanılabilir. Ancak bu durumda, mücadelede kullanılacak ilaçların ve maddelerini ülkemizde ruhsatlı olası, resmi tavsiyenin bulunmaması, kullanacağı hastalık, zararlı ve yabancı ota karşı etkili olması ve Denetlemeye Yetkili Kuruluş tarafından da uygun görülmesi gerekir.

Toprak İşleme:

Organik tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılacak tarlada toprak işleme, toprağın alt üst edilmeden kabartılması ve havalandırması şeklinde yapılmalıdır. Bunun için toprağı dipten kabartan ve yırtarak işleyen tırmık, kazayağı, dip kazan, yaylı ve yaysız çizer, dik rotovatör gibi aletler kullanılmalıdır. Meyilli tarlada toprak işlemesi, meyil yönüne dik olarak yapılmalıdır.

Toprak Islahı:

Tarlalarında, ekimden önce toprak analizi yapılmalıdır. Topraktaki organik madde miktarını ve mikroorganizmaları arttırmak için, uygun baklagil bitkilerini yetiştirilmeli kompost, fındık zurufu kompostu, vs. gibi organik maddeler uygulanmalıdır. Bunlara ilave olarak, toprak pH’sını düzeltmek, uzun vadede toprak verimliliğini arttırmak ve mineral madde dengesini sağlamak için, mevcut organik maddelerin dolaşımı sağlanmalıdır.

Yabancı ot kontrolü:

Başarılı bir organik üretimde yabancı ot mücadelesi anahtar rolündedir. Bu nedenle yabancı ot mücadelesi için tarla bitkileri çıkışından hemen sonra ve bir kez de çıkıştan 5 gün sonra dönerli çapa ile sıra araları çapalanmalıdır. Daha sonraki dönemde yabancı ot durumu da dikkate alınarak kanopi oluşumundan önce 2 kez daha çapalama yapılmalıdır. Organik kültürel işlemin rutin bir parçası olarak büyük yabancı otlar mayıs ayında elle temizlenmelidir.

Hasat ve hasat sonrası işlemler:

Organik tarla ürünleri pazarında kalite özellikle önemli olduğu için hasat ve hasat sonrası işlemlerine dikkat etmek gerekmektedir. Normal olarak yapılan işlemler organik olmayan hasat öncesi yeşil an tarla bitkileri yetiştiriciliğindekiyle aynıdır. Kullanılacak alet ve ekipmanların temizliği önemlidir. Üreticilerin organik tarla ürünleri hasadından önce herhangi bir çeşit karışımına neden olmaması için hasat makinalarını temizlemeleri gerekmekte ve tarlada başka ürünle karışıklık olmamalıdır. Hasat öncesi yeşil yabancı otların uzaklaştırılması ve taneye toprak karıştırılmaması önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra tohumda çatlamayı ve pörsümeyi önlemek için tanenin hasat neminin %13-14 olması önerilmektedir.

Depolama:

Tarla ürünleri depoya konulmadan önce küflü ve pörsümüş taneler uzaklaştırılmalıdır. Taneler depolara temiz kaplar içerisinde üniform tane sıcaklığını sağlamak için silme şeklinde konulmalıdır.